Information

Klicka här för stadgarna för Lilleby BKKlicka här för ordningsföreskrifterna för Lilleby BKÅrsavgifter
Överlåtelse


Skicka ett email till: styrelsen@lillebybk.org så svarar vi med en blankett för överlåtelse.


Vaktinstruktion


LBK är en ideell båtklubb och har så varit i mer än 50 år.

Allt som finns i hamnen, hus, bryggor, kranen mm har medlemmar hjälpt till att bygga upp under sin fritid. På detta sätt har vi fått en mycket bra fungerande hamn med hög trivselfaktor till en kostnad som är mycket låg i förhållande till andra hamnar runt Göteborg. Alla medlemmar är ”delägare” i LBK´s del i hamnen.


Vakten av hamnen delas procentuellt mellan de tre klubbarna enligt ett rullande schema. Det är mycket viktigt att alla tar sitt ansvar och går sin vakt enligt vaktchefens schema. Hela hamnområdet ska vaktas och skötas om, inte bara din egen båt.

Vakten ska bestå av minst 2 personer.

I händelse av att den ena vakten inte har kommit så ska närvarande vakt försöka nå denne via telefon. Notering om händelsen ska också göras i loggboken.

Om en medlem ej fullgör sin vakt kommer styrelsen att avkräva denne en avgift och medlemmen får dessutom fullgöra sin vakt vid ett annat tillfälle under innevarande eller nästa år. Det är enskild medlems eget ansvar att säkerställa att man vet när man ska gå sin vakt och fullföljer denna plikt.

Vid årsmötet har samtliga medlemmar möjlighet att teckna sig för en vakt vid ett datum som passar denne bäst. Övriga vaktdatum fördelas av vaktchefen.

Vaktschemat är anslaget i klubbhuset och kontaktuppgifter finns där till de som ska gå vakt.


Vaktens skyldigheter under natten:


Kontrollera båtar och båtars förtöjning i hela hamnområdet.

Kontrollera byggnader, lampor och övrig utrustning som kan vara i behov av tillsyn.

Åtgärda defekter såsom lampor, öppna fönster etc.

Kontrollera toaletten och rengöra densamma.

Anteckna händelser, defekter och förhållanden i loggboken.

Använda vaktvästen för att markera vår närvaro.

Att löpande röra sig i hamnområdet för att markera närvaro.


OBS! Ingrip aldrig själv om hotfull situation uppstår! Ring 112.


Medlemsavgift

3000:-

Sommarplats

2400:-

Vinterplats

2400:-

Kölista för medlemskap

200:-

Utebliven vakt

1000:- (samt ytterligare ett tillfälle annat datum)