info

Avgifter (beslutade på årsmöte 12 mars)

Insats

25000:- (Återbetalas vid utträde)

Medlemsavgift

5000:-/år

Sommarplats

5500:-/år

Vinterplats

5500:-/år

Kölista avgift

200:-/år

Utebliven vakt

1000:- (samt ytterligare ett tillfälle annat datum)

Passiv medlem

600:-/år

Extra längdavgift (mellan 8,51 - 9,30) 

1500:-/år


 

Överlåtelse

Skicka ett email till: styrelsen@lillebybk.org så svarar vi med en blankett för överlåtelse.

 

Vaktinstruktion

LBK är en ideell båtklubb och har så varit i mer än 50 år.

Allt som finns i hamnen, hus, bryggor, kranen mm har medlemmar hjälpt till att bygga upp under sin fritid. På detta sätt har vi fått en mycket bra fungerande hamn med hög trivselfaktor till en kostnad som är mycket låg i förhållande till andra hamnar runt Göteborg. Alla medlemmar är ”delägare” i LBK´s del i hamnen.

 

Vakten av hamnen delas procentuellt mellan de tre klubbarna enligt ett rullande schema. Det är mycket viktigt att alla tar sitt ansvar och går sin vakt enligt vaktchefens schema. Hela hamnområdet ska vaktas och skötas om, inte bara din egen båt.

Vakten ska bestå av minst 2 personer.

I händelse av att den ena vakten inte har kommit så ska närvarande vakt försöka nå denne via telefon. Notering om händelsen ska också göras i loggboken.

Om en medlem ej fullgör sin vakt kommer styrelsen att avkräva denne en avgift och medlemmen får dessutom fullgöra sin vakt vid ett annat tillfälle under innevarande eller nästa år. Det är enskild medlems eget ansvar att säkerställa att man vet när man ska gå sin vakt och fullföljer denna plikt.

Vid årsmötet har samtliga medlemmar möjlighet att teckna sig för en vakt vid ett datum som passar denne bäst. Övriga vaktdatum fördelas av vaktchefen.

Vaktschemat är anslaget i klubbhuset och kontaktuppgifter finns där till de som ska gå vakt.

 

Vaktens skyldigheter under natten:

 

  • Kontrollera båtar och båtars förtöjning i hela hamnområdet.
  • Kontrollera byggnader, lampor och övrig utrustning som kan vara i behov av tillsyn.
  • Åtgärda defekter såsom lampor, öppna fönster etc.
  • Kontrollera toaletten och rengöra densamma.
  • Anteckna händelser, defekter och förhållanden i loggboken.
  • Använda vaktvästen för att markera vår närvaro.
  • Att löpande röra sig i hamnområdet för att markera närvaro.

 

OBS! Ingrip aldrig själv om hotfull situation uppstår! Ring 112.

 

Blästring av båtar i hamnen

Det är inte tillåtet att blästra båtar i Lilleby Hamn. Vi föreslår att du som vill blästra din båt kör iväg den

till ett företag som kan garantera att det blir riktigt gjort utan att påverka miljö eller båtgrannar.


Lilleby Hamn, 2017-10-25

Ordförandena för LBK, VBK och SBK

Hej! Vi känner ju redan visserligen varandra...

Men, eftersom du är medlem i Lilleby Båtklubb innebär det att vi har viss information om dig, dock vill vi även att du ska veta allt om oss och hur den informationen används! Trygghet och säkerhet på internet är viktigt, både för oss själva och såklart för våra medlemmar.  Därför välkomnar vi den nya dataskyddsförordningen GDPR! GDPR införs för att skärpa företags hantering av personuppgifter och i båtklubben är vi öppna med vilken information vi sparar och hur den behandlas och används.

 

Vårt mål är att använda uppgifterna för att skapa en så bra och säker informationsväg

som möjligt!


Till exempel genom att:

•Ge dig information om händelser i hamnen

•Ge dig information om uppdatering på regler etc som gäller i hamnen

•Ge dig information om styrelsen arbete

 

GDPR börjar gälla inom EU den 25:e maj och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).


Uppgifter vi har om dig är enbart av sådan natur att vi kan hålla god löpande kontakt, Namn, Adress, Tel nr samt ev emailadress.


Mer information om GDPR kan du hitta här:

https://www.verksamt.se/driva/gdpr-dataskyddsregler