Miljö Lilleby hamn

Miljö Lilleby hamn

Uppdaterad senast 2024-04-13


Miljö-information till medlemmarna. Via hemsidan återfinns gällande regler dessutom finns information på anslagstavlor. Påminnelse till medlemmarna  vid medlemsmöte om att gällande regler efterlevs och om det tillkommit ändringar kompletteringar.


Hushållsavfall
Hamnen har begränsade möjligheter för mottagning av hushållsavfall. Medlemmarna uppmanas därför att i första hand ta med avfall hem. Det finns dock två kärl för "blandat avfall" i Miljöstationen som kan användas i vissa fall.


Toalettavfall

Hamnen har inte någon mottagningsanordning för toalett-avfall. Medlemmarna hänvisas därför till tömningsstationer i närliggande fritidsbåtshamnar som t.ex. Björlanda Kile (Grefab) och hamnarna i Öckerö Kommun. Se kontaktuppgifter nedan.
Grefab Kundservice: Tel 031 368 58 00
Björkö: Hamnvärd tel 0768 653854.
Källö-Knippla: Hamnkapten tel 0706 563767.
Rörö: Hamnvärd tel 0730 619661
Hyppeln: Hamnvärd tel 0727 186655


Båten på land

Kom ihåg att marken alltid ska skyddas vid målning, skrapning och slipning.

Endast bottenfärger godkända av Kemikalieinspektionen får användas. Vid skrapning och slipning, använd dammsugare. Eventuellt spill på mark samlas upp med dammsugare eller liknande.


Vid vinterkonservering av motorer, tillse att all glykol och annan frostskyddsvätska tas om hand och transporteras till Miljöstationen. Tänk på att glykol kan vara giftigt för människor och djur. Innan båten sjösätts på våren, tillse att glykol tas om hand och transporteras till Miljöstationen.


Miljöstation

Lämna farligt avfall i hamnens miljöstation belägen på gaveln närmast infarten.

Exempel på farligt avfall är oljor, glykol, spolarvätska, lösningsmedel, överblivna kemikalier, färgburkar, färgrester, oljeförorenade trasor, avfettningsmedel, sprayburkar, oljefilter, elektronikprodukter, lysrör och glödlampor. Detta får inte blandas utan ska läggas i den behållare som finns för respektive typ av farligt avfall.


Felanmälan gällande Miljöstationen görs till telefon-nr 0708 580820.


Blästring av båtar

Det är INTE tillåtet att blästra båtar i Lilleby Hamn.

Vi föreslår att du som vill blästra din båt, transporterar den till ett företag som kan garantera att det blir korrekt utfört utan att påverka miljö eller båtgrannar.


Reningsanläggning

Reningsverks-ansvariga

LBK: vakant,   VBK: Niklas Sandren,  SBK: Leif Johannesson

Miljöstation: Krister Bordahl, VBK.


Rengöring av båtbottnar får endast ske över spolplattan, som är kopplad till reningsanläggningen.

Så här fungerar det.

Övriga regler

- Tvättning av bilar är inte tillåtet

- Laddning av elbilar är inte tillåtet

- Laddning av elbåtar är inte tillåtet


El-anläggningen är inte anpassad eller uppgraderad för laddning av fordon eller båtar. Frågan är under utredning (2021)MILJÖINSPEKTIONER

Tillsynsbesök  2022-03-24 

Protkoll finnas hos respektive styrelse.

Anmärkningar: 4

Åtgärder gjorda: 2

Kvarstående, planerade: 2


Övriga dokument och länkar

Rapport från projekt "Hav möterLand"  Handbok med checklista, för planering och utveckling av miljövänliga småbåtshamnar.

Havs & Vattenmyndighetens riktlinjer för Båtbottentvättning av fritidsbåtar.

Miljöregler och tips för ett hållbart båtliv (Göteborgs kommun)

Tips för höstupptagningen (Svenska Båtunionen)

Tips för vårrustningen (Svenska Båtunionen)

Miljö  (Svenska Båtunionen)

 

SPILLBOX  med SANERINGSMATERIEL

SPILLBOX


och saneringsmateriel för att suga upp vätska/olje-spill på land och i vatten finns att tillgå i hamnen, närmare bestämt i truckgaraget.