Miljö Lilleby hamn

Miljö Lilleby hamn


Miljö-information till medlemmarna. Via hemsidan återfinns gällande regler dessutom finns information på anslagstavlor. Påminnelse till medlemmarna  vid medlemsmöte om att gällande regler efterlevs och om det tillkommit ändringar kompletteringar.


Båten på land

Kom ihåg att marken alltid ska skyddas vid målning, skrapning och slipning.


Miljöstation

Lämna farligt avfall i hamnens miljöstation belägen på gaveln närmast infarten.

Exempel på farligt avfall är oljor, glykol, spolarvätska, lösningsmedel, överblivna kemikalier, färgburkar, färgrester, oljeförorenade trasor, avfettningsmedel, sprayburkar, oljefilter, elektronikprodukter, lysrör och glödlampor. Detta får inte blandas utan ska läggas i den behållare som finns för respektive typ av farligt avfall.


Blästring av båtar

Det är INTE tillåtet att blästra båtar i Lilleby Hamn.

Vi föreslår att du som vill blästra din båt kör iväg den till ett företag som kan garantera att det blir riktigt gjort utan att påverka miljö eller båtgrannar.


Reningsanläggning

Reningsverk 2020 ansvariga

LBK; Jessica Johansson Jan Johansson   VBK; Niklas Sandren  SBK ; Leif Johannesson

Miljöstn Ansv 2020; Krister Brodal


Rengöring av båtskrov får endast ske över spolplattan, som är kopplad till reningsanläggningen.

Så här fungerar det.

Övriga regler

- Tvättning av bilar är inte tillåtet


- Laddning av elbilar är inte tillåtet

- Laddning av elbåtar är inte tillåtet

El-anläggningen är inte anpassad eller uppgraderad för laddning av fordon eller båtar. Frågan är under utredning (2021)


MILJÖINSPEKTION/Tillsynsbesök  2020 ; 21 April 

Protkoll finns hos styrelserna

Anmärkningar/Åtgärder; 6             Åtgärdade;4                   Kvarstående; nr 5 upprätta miljöregler inkl info (pågår, Vara klart Juli,,)nr6; vattenprov från reningsverk före 31 dec 2020

Nästa Tillsynsbesök; 2023; Anmärkningar; X  Åtgärder;x Kvarstående;X


Övriga dokument och länkar

Rapport från projekt "Hav möterLand"  Handbok med checklista, för planering och utveckling av miljövänliga småbåtshamnar.

Havs & Vattenmyndighetens riktlinjer för Båtbottentvättning av fritidsbåtar.


Miljöregler och tips för ett hållbart båtliv (Göteborgs kommun)

Enkla hösttips för ett miljöanpassat båtliv (Svenska Båtunionen)

Miljö  (Svenska Båtunionen)

 

SPILLBOX  med SANNERINGSMATERIEL